background
Храм Серафима Саровского на Пангане
image1 image2 image3

Новости

Пасхальное послание митрополита Сингапурского

สมณสาส์นวันสมโภชปัสกา
ของเมโตรโปลิตันเซอร์กีย์ พระสังฆราชมหานครแห่งสิงคโปร์

และเอเชียอาคเนย์
ถึงบรรดาศาสนบริกรและลูกแกะที่รักยิ่งในเขตเอ็กซาร์คแห่งเอเชียอาคเนย์

ถึงบรรดาพระสงฆ์ สังฆานุกร และบรรดาพี่น้องคริสตชนที่เคารพรักทุกท่าน!
ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีแด่ทุกท่านด้วยความจริงใจในโอกาสวันสมโภชปัสกาที่ศักดิ์สิทธิ์และโชติช่วง ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดีนี้

พระคริสต์ทรงกลับคืนชีพ!
นับเป็นเวลากว่าสองพันปีมาแล้วที่คำอันเต็มเปี่ยมด้วยความปิติยินดีและพลังทางจิตใจนี้ยังคงได้รับการเฉลิมฉลองตลอดมา ณ ขณะนี้เป็นเวลากว่าสองพันปีมาแล้ว พระศาสนจักรมีความกล้าหาญที่จะประกาศด้วยหัวใจและวาจาที่เป็นหนึ่เดียวกันว่า องค์พระเยซูคริสตเจ้าทรงทำลายโซ่ตรวนและทรงเป็นขึ้นจากความตาย ทำให้มนุษยชาติเป็นอิสระจากการเป็นทาสของความผิดบาป และได้ทรงประทานความหวังแห่งความรอดพ้นที่น่ายินดีให้แก่เรา
ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่พระศาสนจักรได้เรียกวันนี้ว่า “วันมหาสมโภช”  ความสำคัญของวันนี้เกินกว่าจะพรรณาได้เนื่องด้วยเป็นวันแห่งชีวิตที่ได้รับชัยชนะและความดีอย่างแท้จริง องค์พระผู้ไถ่ของเราได้กลับเป็นขึ้นจากอุโมงค์ฝังพระศพ เพื่อที่จะประทานแสงสว่างแก่โลก ด้วยแสงสว่างแห่งการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระองค์ และเปิดเผยความรักอันสมบูรณ์ของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระองค์และทรงเปิดประตูแห่งพระอาณาจักรสวรรค์ เพื่อเป็นการสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ พวกเราได้เข้าใจถึงธรรมล้ำลึกอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของพระองค์ ว่าสิ่งนี้ได้ทำลายความชั่วร้ายและความเท็จทุกประการ รวมไปถึงความตาย แม้แต่นรกก็ไม่อาจต้านทานได้ ความล้ำลึกนี้อยู่บนพื้นฐานของความรัก“เราให้บทบัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลาย ให้ท่านรักกัน เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด” (ยอห์น 13:34) เราได้ยินพระดำรัสขององค์พระผู้ไถ่ของเราในพระวรสารว่า ความรัก เป็นแก่นแท้ของชีวิตคริสตชนทุกคน ด้วยสิ่งนี้ คนทั้งหลายจะรู้ว่าเราเป็นศิษย์แท้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า (เทียบ: ยอห์น 13:35) คริสตศาสนา คือความเชื่อที่สอนเรื่องความรักอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้าที่ได้มีต่อมนุษยชาติ พระผู้ไถ่ทรงโอบกอดโลกทั้งใบบนไม้กางเขน ซึ่งแสดงให้เราได้เห็นถึงตัวอย่างของความรักของพระองค์ ที่มีต่อศัตรูคู่อาฆาต บรรดาผู้ที่เบียดเบียนและกดขี่ข่มเหง ความรักที่เสียสละและไม่หวังผลตอบแทน เพื่อที่จะแสดงความรักที่แท้จริงของคริสตชน เราจำเป็นต้องปลูกฝังความกล้าหาญในจิตใจและปลูกฝังคุณธรรม รวมทั้งความเมตตาและความอ่อนโยนลงสู่หัวใจ “จงเป็นเกลือ” และ “แสงสว่างแก่โลก” (มัทธิว 5:13-14) พี่น้องที่รักยิ่ง เราทั้งหลายถูกเรียกเข้าสู่พันธกิจอันสูงส่ง และข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทั้งบรรดาศาสนบริกรและบรรดาฝูงแกะ พวกเราจะนำแสงสว่างอันเจิดจรัสและประทานความรอดแห่งการกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า ไม่ว่าจะใกล้หรือไกล สิ่งนี้จะเกิดผลในไร่นาแห่งกิจการที่ดี และเสริมสร้างพระศาสนจักรของพระเจ้า
ความเชื่อออร์โธด็อกซ์ ครั้งหนึ่งได้ถูกนำมาโดยบรรดามิชชันนารีชาวรัสเซีย ซึ่งมีพรมแดนประเทศของประเทศที่กว้างใหญ่ แต่สิ่งนี้ได้กลายเป็นมรดกทางจิตวิญญาณสืบทอดมาถึงบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังที่ท่านนักบุญมรณสักขี ยอห์น (วอสโตรกอฟ) ได้ชี้ให้เห็นว่า ความเชื่อของคริสตชนเป็นสากลและเป็นนิรันดร์ ซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่ ความเชื่อคริสตชนมีความเท่าเทียมกัน ทั้งในทวีปยุโรป เอเชีย และอเมริกา อีกทั้งยังส่งผลดีต่อทุกคน ทุกเพศทุกวัย และในทุก ๆ สถานการณ์  (บทเทศน์ของคุณพ่อ ในวันที่ 15 พฤษภาคม ปี ค.ศ.1891) ในองค์พระคริสต์ เราต่างมีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แต่เราก็เป็นพี่น้องกัน ขอพระเจ้าโปรดประทานเอกภาพแด่จิตวิญญาณให้แก่เรา แม้จะเกิดความสับสนวุ่นวายบนโลก ก็ขอให้เราเข้มแข็งในความเชื่อ และเป็นพยานยืนยันที่น่าเชื่อถือถึงคุณธรรมและความงามแห่งความจริงของความเชื่อออร์โธด็อกซ์
ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอีกครั้งในโอกาสสมโภชปัสกานี้ ข้าพเจ้าภาวนาอย่างแข็งขันต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงปราณีและสูงส่ง เพื่อพระองค์จะทรงอวยพรบรรดาผู้ที่ทำงานและประกอบกิจการดีต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็งทางด้านร่างกายและจิตใจ ยืนยันในความรักและความหวัง เพื่อที่เราทุกคนจะได้ประกาศความชื่นชมยินดีนี้แก่โลก
พระคริสตเจ้าของเราทรงกลับคืนชีพแล้ว!

เมโตรโปลิตันแห่งสิงคโปร์และเอเชียอาคเนย์
เอ็กซาร์คแห่งองค์สมเด็จพระสังฆราช ณ เอเชียอาคเนย์

ปัสกาของพระคริสตเจ้า ประจำปีคริสตศักราช 2019
สิงคโปร์

 

news 9

news 9 2

2019  Храм Серафима Саровского на Пангане