background
Храм Серафима Саровского на Пангане
image1 image2 image3

Новости

Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла на тайском языке

พระสมณสาส์นวันสมโภชปัสกา
ของสมเด็จพระสังฆราชคิริลล์ สมเด็จพระสังฆราชแห่งมอสโกและรัสเซียทั้งมวล
ถึงบรรดาสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และบรรดาลูก ๆ
ของพระศาสนจักรรัสเซียออร์โธด็อกซ์

ขอถวายพระพรแด่พระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระองค์ทรงพระกรุณาอย่างยิ่งใหญ่
พระองค์ทรงบันดาลให้เราบังเกิดใหม่และมีความหวังที่จะมีชีวิต
อาศัยการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้าจากบรรดาผู้ตาย
(1เปโตร 1:3)

ถึงบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และพี่น้องที่รักยิ่ง

news 8เนื่องในวันแห่งการเฉลิมฉลองและน่ายินดีที่เปี่ยมไปด้วยความชื่นชมในการกลับคืนชีพขององค์พระเยซูคริสตเจ้านี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีแด่ทุก ๆ ท่านจากใจจริงเนื่องด้วยวันมหาสมโภชและวันที่โลกได้รับการไถ่กู้ “วันสมโภชปัสกา” และข้าพเจ้าขอกล่าวคำทักทายอันเป็นภาษาดั้งเดิม ว่าดังนี้
พระคริสต์ทรงกลับคืนชีพ!
ณ เวลานี้ พระศาสนจักรอันเป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล ที่สืบเนื่องมาจากอัครสาวกนั้นได้สำเร็จบริบูรณ์ดังที่มีกล่าวไว้ในบทเพลงสดุดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกลับคืนพระชนมชีพของพระบุตรแห่งพระเจ้า และบุตรแห่งมนุษย์ องค์พระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ซึ่งทำลายอำนาจแห่งความตายและเปิดประตูแห่งพระอาณาจักรอันเป็นนิรันดร์ของพระองค์ วันนี้ทุกสิ่งเต็มไปด้วยสง่าราศี โลก สวรรค์ และพื้นพิภพ ให้สิ่งสร้างของพระองค์จงเฉลิมฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า ในพระองค์ทุกสิ่งมีรากฐานที่มั่นคง (บทคานอนแห่งปัสกา)
ดังที่ในพระวรสารได้เขียนไว้ว่า มีสตรีใจศรัทธาและบรรดาสาวกคนอื่น ๆ ขององค์พระผู้ไถ่ได้เป็นพยานกลุ่มแรกถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ เราได้รับเรียกให้ประกาศความชื่นชมยินดีนี้แก่ผู้คน แก่ผู้ที่ใกล้ชิดและเป็นที่รักของเรา แก่ผู้ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราและเป็นที่รู้จัก เรากล่าวว่า “พระคริสต์ทรงกลับคืนชีพ!” หลังจากนั้น หลายศตวรรษต่อมาหนึ่งในบรรดาผู้ศรัทธาได้มีความเชื่อและตอบรับว่า “พระองค์ทรงกลับคืนชีพอย่างแท้จริง!” ส่วนคนอื่น ๆ ดังเช่นนักบุญโทมัส อัครสาวก ได้เกิดความสงสัยและกล่าวว่า “ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เห็นและไม่ได้สัมผัสพระองค์ ข้าพเจ้าจะไม่เชื่อเป็นอันขาด” (เทียบ: ยอห์น 20:25) บางคนอาจจะปฏิเสธข่าวดีนี้
ความเชื่อในการกลับคืนชีพของพระเยซูคริสตเจ้า เป็นรากฐานความเชื่อที่มั่นคง เป็นเสาหลักที่มั่นคงของความเชื่อคริตชน นักบุญยอห์น คริสซอสตอม ได้กล่าวไว้ว่า“ถ้าหลังจากความตายเราไม่กลับคืนชีพอีก รวมถึงบาปและความตายไม่ถูกลบล้างออกไป ไม่เพียงแต่การเทศนาสั่งสอนเท่านั้นที่ไร้ค่า แต่รวมไปถึงความเชื่อของเราก็ไร้ค่าด้วยเช่นเดียวกัน” (บทเทศน์ลำดับที่ 39 เกี่ยวกับ 1โครินธ์ 15:14 โดยนักบุญยอห์น คริสซอสตอม)
องค์พระผู้ไถ่ของเราได้ทรงรวมโลกและสวรรค์ นิรันดรภาพกับกาลเวลา ผู้สร้างและสิ่งสร้าง พระเจ้าและมนุษย์เข้าด้วยกัน โดยอาศัยการไถ่กู้ของพระองค์ พระองค์ทรงทำลายช่องว่างที่ได้แยกมนุษย์คู่แรกออกจากพระผู้สร้างที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ บาปและความตายได้เรืองอำนาจในโลกเนื่องจากการไม่เชื่อฟังต่อพระผู้สร้างของมนุษย์คู่แรก ดังที่นักบุญเปาโล อัครสาวก ได้กล่าวว่า“แต่เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์ให้มาบังเกิด...ทำให้เราได้เป็นบุตรบุญธรรม” (กาลาเทีย 4:4-5)
พระคริสตเจ้าทรงเป็นลูกแกะไร้มลทินหรือจุดด่างพร้อย ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก (1เปโตร 1:19, ยอห์น 1:29) พระองค์แสดงให้เห็นถึงความนอบน้อมต่อพระบิดาแห่งสรวงสวรรค์ ยอมรับแม้ความตาย ซึ่งเป็นความตายบนไม้กางเขน (ฟิลิปปี 2:8) พระองค์ได้ทรงนำมวลมนุษยชาติสู่พระผู้สร้างและทำให้มนุษย์ได้คืนดีกับพระเจ้า และโดยพระธรรมชาติพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าโดยทางพระหรรษทานของพระองค์ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเบิกทางแห่งการเปลี่ยนแปลงทางศีลธรรมและการปีนป่ายทางจิตวิญญาณขึ้นไปสู่ความผาสุกอันเป็นนิรันดรร่วมกับพระเจ้าในพระอาณาจักรของพระองค์ ในวันที่เป็นนิรันดร (บทคานอนแห่งปัสกา)
หลังจากปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสของบาปและทำลายอำนาจของผู้ปกครองพิภพแห่งความมืดมนนี้...บรรดาจิตแห่งความชั่วร้ายที่อยู่บนท้องฟ้า (เอเฟซัส 6:12) องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ณ ที่นั้น พระองค์ได้ประทับอยู่เบื้องพระหัตถ์ขวาของพระบิดาในพระสิริรุ่งโรจน์ที่เกินเอื้อมถึง ในเวลาเดียวกัน พระองค์ไม่ได้ทรงปล่อยให้เราอยู่บนโลกตามลำพัง พระองค์ยังทรงอยู่กับบรรดาอัครสาวกตลอดเวลา พระศาสนจักรหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบเนื่องมาจากอัครสาวกขององค์พระเยซูเจ้า ซึ่งหลอมรวมเป็นพระกายของพระองค์ พระคริสตเจ้าทรงเป็นศีรษะของพระศาสนจักรนี้ พระองค์ทรงนำนาวาแห่งความรอดผ่านพายุลูกแล้วลูกเล่าในกระแสสินธุ์แห่งชีวิตสู่ท่าเรือแห่งสวรรค์อันสงบสุข ที่ซึ่งพระเจ้าจะได้ทรงเป็นทุกสิ่งในทุกคน (1โครินธ์ 15:28)
เราบรรดาคริสตชนได้ก่อตั้งพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์และเป็นผู้สืบทอดภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์บนโลกใบนี้ ดังเช่นพี่น้องชายหญิงของพวกเราที่ได้เป็นก่อนหน้านี้แล้ว เช่นเหล่าอัครสาวก สตรีผู้ถือเครื่องหอม มรณสักขี บรรดานักบุญและบรรดาผู้ชอบธรรมทั้งหลาย พวกเราได้รับการเรียกมาเพื่อเรียกขานพระนามของพระองค์และประกาศพระราชกิจของพระองค์แก่บรรดาประชาชาติ (1พงศาวดาร 16:8) เราถูกเรียกมาเพื่อป่าวประกาศเรื่องราวของพระบุตรของพระเจ้าและบุตรแห่งมนุษย์ ผู้ซึ่งหลั่งโลหิตอันบริสุทธิ์ของพระองค์บนไม้กางเขนเพราะเห็นแก่ความรักอันสุดพรรณาของพระองค์ที่ทรงมีต่อเรา พวกเราได้รับการเรียกมาเพื่อเป็นพยานแก่คนทั้งหลายถึงพระองค์ โดยอาศัยวาจา การกระทำ และชีวิตทั้งชีวิตของพวกเรา พระองค์ผู้ซึ่งบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความชั่วช้าของเรา (อิสยาห์ 53:5) และทรงกลับคืนพระชนมชีพเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม (โรม 4:25)
พี่น้องที่รักยิ่ง ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอีกครั้งจากก้นบึ้งของหัวใจข้าพเจ้าเนื่องด้วยวันมหาสมโภชและวันแห่งชัยชนะเหนือชัยชนะทั้งมวล (คานอนแห่งปัสกา ลำนำที่ 8) ดังเช่นที่นักบุญยอห์น อัครสาวกได้แนะนำเราว่า ให้เราจงรักกันเพราะความรักมาจากพระเจ้า...ความรักของพระเจ้าปรากฏให้เราเห็นดังนี้ คือ  พระเจ้าทรงส่งพระบุตรพระองค์เดียวมาในโลกเพื่อเราจะได้มีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้น...ถ้าพระเจ้าทรงรักเราเช่นนี้   เราก็ควรจะรักกันด้วย (1ยอห์น 4:7-11) ขอให้วาจาที่วิเศษนี้เป็นแนวทางสำหรับเราทุกคนในการใช้ชีวิต ให้คำเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจในการกระทำกิจการที่ดีงาม และเพื่อรับใช้บรรดาผู้ที่อยู่ใกล้และไกลจากเรา
นี่คือวันที่พระเจ้าทรงสร้าง เราจงยินดีและมีความสุขเถิด
เนื่องด้วยพระคริสต์ทรงกลับคืนชีพอย่างแท้จริง!

สมเด็จพระสังฆราชแห่งมอสโกและรัสเซียทั้งมวล
โอกาสวันสมโภชปัสกา ปีคริสตศักราชที่ 2019

 

 

Подарки нашему храму.

Сердечно благодарим Алексея и Ксению за подарки нашему храму (полный комплект облачения и новая книга по тайскому языку).

 

Подарки храму

Расписание на Пасху

27 апреля (суббота)

9.00 - БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ и Освящение куличей
20.00 - Чтение Деяний Апостолов
23.20 - Полунощница

28 апреля (воскресение)

24.00 (00.00) - ПАСХАЛЬНАЯ УТРЕНЯ. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ (на 4-ех языках: церковный, греческий, английский, тайский)
10.00 - ПАСХАЛЬНЫЙ МОЛЕБЕН
16.00 - ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ
16.30 - ПРИХОДСКОЙ ПРАЗДНИК

Иноческий постриг

19 апреля 2019
 
Иноческий постриг в Свято-Успенской мужской монашеской общине в Ратчабури
 
По благословению Высокопреосвященного Митрополита Сингапурского и Юго-Восточно-Азиатского СЕРГИЯ, Патриаршего Экзарха Юго-Восточной Азии, временно Управляющего Таиландской епархией, архимандрит Олег (Черепанин), секретарь Таиландской епархии с собором епархиального монашествующего духовенства совершил Великое Повечерие в Успенском храме Свято-Успенской мужской монашеской общине в Ратчабури, после чего совершил постриг в рясофор насельника обители послушника Антония Боровкова, завершившего в общине свой почти 4-х летний предварительный перед постригом искус. При постриге новому иноку было наречено имя Евтихий, в честь святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского (582). Вручая новопостриженного инока под духовное окормление духовнику епархии иеромонаху Серафиму (Васильеву) архимандрит Олег обратился к иноку Евтихию со словом назидания о сути монашеского делания.
 
 
 Иноческий постриг в монастыре
 
2019  Храм Серафима Саровского на Пангане