background
Храм Серафима Саровского на Пангане

กำหนดการสวดมนต์ของโบสถ์​

ตารางพิธีสวดมนต์ประจำเดือนกุมภาพันธ์

 

1 กุมภาพันธ์ (วันเสาร์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

2 กุมภาพันธ์ (วันอาทิตย์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

16.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

3 กุมภาพันธ์ (วันจันทร์)

8.00 - วันทำความสะอาดโบสถ์

4 กุมภาพันธ์ (วันอังคาร)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

5 กุมภาพันธ์ (วันพุธ)

19.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

6 กุมภาพันธ์ (วันพฤหัสบดี)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

7 กุมภาพันธ์ (วันศุกร์)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

8 กุมภาพันธ์ (วันเสาร์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

9 กุมภาพันธ์ (วันอาทิตย์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

12 กุมภาพันธ์ (วันพุธ)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

13 กุมภาพันธ์ (วันพฤหัสบดี)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

14 กุมภาพันธ์ (วันศุกร์)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

15 กุมภาพันธ์ (วันเสาร์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

16 กุมภาพันธ์ (วันอาทิตย์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17 กุมภาพันธ์ (วันจันทร์)

8.00 - วันทำความสะอาดโบสถ์

18 กุมภาพันธ์ (อังคาร)

20.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

19 กุมภาพันธ์ (พุธ)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

20 กุมภาพันธ์ (วันพฤหัสบดี)

18.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

21 กุมภาพันธ์ (วันศุกร์)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

22 กุมภาพันธ์ (วันเสาร์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

23 กุมภาพันธ์ (วันอาทิตย์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

16.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

24 กุมภาพันธ์ (วันจันทร์)

8.00 - วันทำความสะอาดโบสถ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

25 กุมภาพันธ์ (วันอังคาร)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

26 กุมภาพันธ์ (วันพุธ)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

27 กุมภาพันธ์ (วันพฤหัสบดี)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

28 กุมภาพันธ์ (วันศุกร์)

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

29 กุมภาพันธ์ (วันเสาร์)

9.00 - พิธีสวดศักดิ์สิทธิ์

17.00 - สวดมนต์ตอนเย็น

มภาพันธ์

2020  Храм Серафима Саровского на Пангане